26 نکته اساسی، قبل از تولید وب‌سایت

این اینفوگرافیک 26 نکته اساسی را که قبل از راه اندازی یک وب‌سایت، باید توسط اشخاص و یا شرکتها، مورد بررسی یا اجرا قرار گیرند را توضیح میدهد.